ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

„Pro Medicus”

Z myślą o Państwa potrzebach Kancelaria przygotowała pakiet usług prawnych „Pro Medicus” dostosowanych do specyfiki zawodu lekarza oraz do specyfiki instytucji działających w sferze ochrony zdrowia. Aby Państwa kontakt z prawem był bezpieczny, proponujemy całościową obsługę prawną w celu zminimalizowania niedogodności pojawiających się w czasie wykonywania zawodu lekarza. Pakiet usług prawnych „Pro Medicus” będzie Państwu pomocny zarówno w sprawach trudnych do przewidzenia, jak i występujących w normalnym przebiegu czynności zawodowych.

Niezależnie od sposobu wykonywania zawodu i etapu kariery, lekarze na co dzień stykają się z problematyką prawną. Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne dostosowane do potrzeb lekarzy oraz instytucji działających w sferze ochrony zdrowia.

W naszej ofercie znajduje się w szczególności:

 • pomoc przy zakładaniu prywatnej praktyki lekarskiej (wybór formy prawnej, rejestracja);
 • pomoc prawna w ustaleniu zakresu i formy obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi oraz innym podmiotom uprawnionym;
 • szeroko rozumiana profilaktyka prawno-medyczna, tj. opracowanie i wdrożenie procedur minimalizujących ryzyko prawne związane z wykonywaniem zawodu lekarza;
 • bieżąca obsługa prawna gabinetów lekarskich (ochrona danych osobowych, sprawy pracownicze, negocjacje i spory z kontrahentami, dostawcami sprzętu i materiałów, porady prawne w toku działalności gospodarczej itp.);
 • reprezentacja przed organami samorządu lekarskiego;
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie zagadnień etyki lekarskiej, praw pacjenta i spraw dyscyplinarnych lekarzy;
 • ochrona przed roszczeniami cywilnymi pacjentów i innych podmiotów w sądzie (sprawy odszkodowawcze, ubezpieczeniowe) i poza sądem (negocjacje, ugody, mediacja);
 • sądowe i pozasądowe dochodzenie roszczeń od osób trzecich (sprawy o zapłatę, o wykonanie umów);
 • pomoc prawna w reagowaniu na wpisy w internecie, zmierzająca do usunięcia wpisów i/lub dochodzeniem zadośćuczynienia za naruszenie dobrego imienia lekarza;
 • asysta prawna w kontaktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, organami inspekcji sanitarnej, Rzecznikiem Praw Pacjenta i innymi podmiotami;

Naszą ofertę kierujemy także do wszelkich osób prawnych, jednostek organizacyjnych i instytucji działających w zakresie szeroko rozumianej służby zdrowia. Proponujemy obsługę prawną w zakresie:

 • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji podmiotu leczniczego, w tym opracowanie umów, statutu, regulaminu organizacyjnego, rejestrację odpowiedniej formy spółki oraz wpis do rejestru podmiotów;
 • stała obsługa prawna;
 • opracowanie dokumentacji związanej z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • opracowanie i negocjacje umów pracowniczych i kontraktów;
 • reprezentacja sądowa i pozasądowa w sprawach roszczeń pacjentów, w tym w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi;
 • reprezentacja sądowa i pozasądowa w sprawach związanych z naruszeniem dobrego imienia podmiotu leczniczego;
 • reprezentacja sądowa i pozasądowa w sprawach realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 • udział w negocjowaniu umów i porozumień z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi