ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Prawo ochrony konsumentów

Kancelaria świadczy usługi prawne we wszystkich aspektach zgodności działań z prawem konkurencji oraz prawem ochrony konsumentów. Dotyczy to w szczególności kwestii oceny umów, regulaminów, wzorców umownych pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz ryzykiem występowania w nich tzw. klauzul abuzywnych. Analiza dotyczy także aspektu stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, zarówno w kontekście spraw prowadzonych w tym przedmiocie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i spraw indywidualnych, jakie z tego tytułu mogą być wytoczone przedsiębiorcom przez konsumentów. Zapewniamy także prawną ocenę działań reklamowych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa konsumenckiego (np. reklama wprowadzająca w błąd). Ponadto, Kancelaria zapewnia reprezentowanie Klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach wyjaśniających oraz postępowaniach w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zapewniamy także obsługę prawną związaną z prowadzeniem postępowań odwoławczych od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz postępowania sądowego w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Dokonujemy oceny zasadności roszczeń: z tytułu niezgodności towaru z umową, z umowy gwarancji oraz związanych ze sprzedażą na odległość.