ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Mienie zabużańskie

Nasza Kancelaria posiada również doświadczenie w reprezentowaniu przedwojennych właścicieli nieruchomości położonych poza obecnymi granicami RP (na Kresach) lub ich spadkobierców we wszelkich sprawach prowadzących do ostatecznego uzyskania przez nich rekompensaty finansowej, zgodnie z ustawą z 8.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty – za mienie zabużańskie. W szczególności prowadzimy sprawy przed Wojewodami, Ministrem Skarbu Państwa, a w razie potrzeby także przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA). W trakcie toczących się spraw przeprowadzamy postępowania o uznanie za zmarłego, o ustalenie treści aktów stanu cywilnego, jak również o potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Występujemy w imieniu naszych klientów do placówek konsularnych RP oraz archiwów państwowych Litwy, Ukrainy i Białorusi z wnioskami o odszukanie dokumentacji dotyczącej utraconych nieruchomości. Reprezentujemy Zabużan w sporach z Ministrem Skarbu Państwa dotyczących rodzaju i powierzchni utraconych składników, jak i ich wartości wyliczonych przez rzeczoznawców majątkowych

Jesteśmy w stanie pomóc również osobom, które otrzymały już rekompensatę, ale nie są z niej zadowolone. Chodzi głównie o przypadki w których wojewoda nie uznał prawa do rekompensaty za wszystkie nieruchomości, o które wnioskowała strona bądź uznał, iż rodzaj czy stan nieruchomości był gorszy niż we wspomnieniach strony. Bardzo częstymi sytuacjami są:

  • uznawanie prawa do rekompensaty za sam grunt bez zabudowań,
  • uznawanie prawa do rekompensaty za grunt pod lasem, bez wartości drzewostanu,
  • uznawanie prawa do rekompensaty jedynie za nieruchomości opisane w orzeczeniach PUR, ignorując dokumenty przedwojenne i zapominając jakie realia dotyczące byłych ziemian panowały w Polsce po II wojnie światowej,
  • uznawanie, że za grunty znacjonalizowane nie należy się w żadnym wypadku rekompensata,
  • uznawanie, iż wnioski składane na podstawie ustawy z dnia 29 kwietna 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości przez jedną z osób nie są składane w imieniu wszystkich spadkobierców.

Jesteśmy również w stanie pomóc osobom, które otrzymały decyzje odmawiające prawa do rekompensaty, a które nie zgadzają się z tą decyzją. W wielu sytuacjach udaje się nam dotrzeć do nowych dokumentów i skutecznie wznawiać zakończone już postępowania.
Przypominamy, że wysokość rekompensaty, bez względu na jej formę, stanowi 20% wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku gdy prawo rekompensaty zostało już częściowo zrealizowane na podstawie wcześniejszych przepisów, wartość rekompensaty jest pomniejszania o wartość nabytych praw.