ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Czy przedsiębiorca przebywajacy na chorobowym może podpisywać faktury?

Od dawna osoby prowadzące działalność gospodarczą zadają sobie pytanie czy podpisywanie faktur w trakcie przebywania na chorobowym może być potraktowane podczas kontroli przez

ZUS jako podejmowanie działań w zakresie wykonywania działalności zarobkowej, a tym samym pozbawi przedsiębiorcę prawa do zasiłku chorobowego? 

Zgodnie z treścią art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 159) osoba wykonująca pracę zarobkową w okresie orzeczonej niezdolności do pracy lub wykorzystująca w tym okresie zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. 

Przepisy powyższej ustawy inaczej kształtują się dla przedsiębiorczych mam. W świetle art. 31 ust. 5 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do zasiłku macierzyńskiego nie stosuje się art. 17 ust. 1. Oznacza to, że przedsiębiorca może wykonywać w tym czasie jakąkolwiek działalność zarobkową bez obawy o utratę świadczenia.

Wątpliwości w zakresie podpisywania faktur przez przedsiębiorców będących na chorobowym rozwiał Sąd Najwyższy. W wyroku z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt. II UK 186/11 SN stwierdził, że wykonywanie pracy zarobkowej w rozumieniu art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa polega na podjęciu działań stanowiących realizację obowiązków pracowniczych lub wynikających z innego stosunku prawnego obejmującego świadczenie pracy. Pracami takimi będzie wykonywanie konkretnych czynności związanych wprost z działalnością gospodarczą, w tym nadzór nad zatrudnionymi pracownikami, obsługa klientów, przyjmowanie i wydawanie materiałów. Ponadto pracy zarobkowej nie może stanowić uzyskiwanie w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego dochodów, niepołączonych z osobistym świadczeniem pracy. Jako przykład Sąd Najwyższy wskazał podpisywanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dokumentów finansowych, sporządzonych przez inną osobę oraz formalnoprawne prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, w przypadku gdy osoba ją prowadząca jest równocześnie pracodawcą i wyłącznie w zakresie jej obowiązków leży nadzór nad działalnością firmy.