ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Zasady oznaczania wyrobów budowlanych

W dniu 15.05.2015 r. Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą nowych zasad znakowania wyrobów budowlanych. Do tej pory przepisy przewidywały, że wyroby budowlane podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym „B”.

 

Ustawa wdraża rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z 09.03.2011 r., określające zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Zgodnie z tym dokumentem, w przypadku wyrobów objętych tzw. zharmonizowaną specyfikacją techniczną, ich producenci mają obowiązek zadeklarowania ich wartości użytkowych i umieszczania na nich oznakowania CE. W przypadku braku takich norm, państwa członkowskie mają w tym zakresie swobodę działania.

W przypadku regionalnych wyrobów budowlanych na określonym terenie, ma obowiązywać procedura uproszczona – producenci mają deklarować ich właściwości użytkowe na podstawie Polskiej Normy lub krajowej oceny technicznej. Sposób znakowania wyrobów budowlanych oraz zakres informacji towarzyszących znakowi określi w rozporządzeniu minister właściwy do spraw budownictwa.

W ustawie zostały ponadto szczegółowo określone obowiązki producentów, ich przedstawicieli, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem budowlanym. Z kolei Główny Urząd Nadzoru Budowlanego będzie mógł publikować wyniki badań materiałów budowlanych, co umożliwi klientom dokonywanie bardziej świadomych wyborów przy ich zakupie.

Podmioty gospodarcze podlegają następującym obowiązkom:

  • Obowiązki producentów: producenci są zobowiązani dostarczyć deklarację właściwości użytkowych oraz dokumentację techniczną oraz umieścić na produkcie oznakowanie CE. Producenci upewniają się również, że ich wyroby budowlane są opatrzone numerem typu umożliwiającym ich identyfikację. Ponadto są zobowiązani do wycofania swoich wyrobów z obrotu, jeżeli stwierdzą, że nie są one zgodne z deklaracją właściwości użytkowych lub do zmiany deklaracji.
  • Obowiązki importerów: importerzy są zobowiązani do sprawdzenia, czy do danego wyrobu jest dołączona dokumentacja techniczna oraz czy nosi on oznakowanie CE. Importerzy wskazują także swoją nazwę, nazwę zastrzeżoną lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy. Zapewniają także, by wyrobowi towarzyszyły instrukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa, a także, aby warunki transportu nie wpływały niekorzystnie na jego właściwości.
  • Obowiązki dystrybutorów: dystrybutorzy upewniają się, że wyrób nosi oznakowanie CE i towarzyszą mu wymagane dokumenty. Jeżeli dystrybutor stwierdzi, że produkt nie jest zgodny, nie udostępnia wyrobu na rynku. Zobowiązani są także do zapewnienia optymalnych warunków przechowywania produktu, aby nie wpłynęły one niekorzystnie na jego właściwości.