ŁAŃCUT, ul. Kościuszki 7

Adwokat  Sylwia  Karp-Rut,  tel.  601  203  991

Adwokat  Wojciech  Rut,  tel.  728  943  344

Upadłość konsumencka to szansa dla wielu niewypłacalnych dłużników, daje ona możliwość rozliczenia wszelkich dotychczasowych zobowiązań finansowych.

Więcej...

W dniu 31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej).

Więcej...

Mało kto zdaje sobie sprawę, że dokumentację medyczną można udostępnić nie tylko pacjentowi czy osobie do tego upoważnionej przez pacjenta ale także, np. szkole wyższej lub

Więcej...

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 zł brutto. Zmieniły się zasady wynagradzania osób pracujących na umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług, wydłużył się też termin odwołania do sądu pracy, a obniżeniu ulegnie wiek emerytalny

Więcej...

W dniu 15.05.2015 r. Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą nowych zasad znakowania wyrobów budowlanych. Do tej pory przepisy przewidywały, że wyroby budowlane podlegają oznakowaniu znakiem budowlanym „B”.

Więcej...

W dniu 01.04.2015 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z  30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu

Więcej...

W świetle przepisów art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych istnieje możliwość przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Więcej...

Z dniem 28.06.2015 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443). Nowe przepisy dokonują przede wszystkim

Więcej...

Od dawna osoby prowadzące działalność gospodarczą zadają sobie pytanie czy podpisywanie faktur w trakcie przebywania na chorobowym może być potraktowane podczas kontroli przez

Więcej...

W świetle przepisów prawa zadośćuczynienie za śmieć członka rodziny w wypadku komunikacyjnym przysługuje z OC sprawcy zdarzenia.

Więcej...

W dniu 18.05.2015 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu drogowego. Za przekroczenie o 50 km/h prędkości w terenie zabudowanym lub przewiezienie zbyt dużej ilości pasażerów

Więcej...

Zanim nawiążesz współpracę z firmą zagraniczną, warto dowiedzieć się, czy potencjalny partner jest wypłacalny i na przykład nie występuje na zagranicznych listach dłużników.

Więcej...

Powództwo wzajemne można złożyć, gdy roszczenie wzajemne pozostaje w związku z roszczeniem powoda oraz gdy roszczenie pozwanego pracodawcy nadaje się do potrącenia z roszczeniem powoda.

Więcej...

Pacjent może upoważnić członka rodziny lub dowolnie wybraną przez siebie osobę do wglądu w jego dokumentację medyczną. W przypadku jeśli tego nie zrobi, podmiot leczniczy może odmówić wglądu

Więcej...

Zarząd spółki z o. o. prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Do zarządu mogą być powoływane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób

Więcej...

22 lutego 2016 r. weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprowadzają obszerne zmiany w zasadach zawierania umów na czas określony. Po upływie 33 miesięcy zatrudnienia na umowę na czas określony przekształci się ona z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony.

Więcej...


Wyrok oddalający powództwo o rozwód nie stwarza przeszkody do ponownego wytoczenia powództwa przez którąkolwiek ze stron.

Więcej...

Zgodnie z art. 201 § 4 KSH podstawowym sposobem wyłonienia składu osobowego zarządu jest powołanie jego członków uchwałą wspólników. Ponieważ powołanie wymaga uchwały wspólników,

Więcej...

W dniu 2 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich. Dodatkowy urlop macierzyński został włączony do urlopu rodzicielskiego, który tym samym wydłużył się do 32 tygodni.

Więcej...

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 11.02.2015, I PK 123/14 Sąd Najwyższy uznał, iż to, że zakład pracy zostaje przejęty przez nowego pracodawcę wcale nie oznacza,

Więcej...

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników podejmowane są przez zgromadzenie wspólników. Podmiotom wymienionym w przepisach kodeksu spółek handlowych

Więcej...

W świetle doktryny odpoczynek dobowy pracownika powracającego z podróży służbowej rozpoczyna się z chwilą, w której pracownik zakończył pracę.

Więcej...

Odbiornik radiowy zainstalowany w samochodzie podlega takim samym prawom jak odbiornik stacjonarny. To znaczy, że właściciel powinien go zarejestrować i regularnie opłacać abonament radiowo-telewizyjny.

Więcej...

Członek zarządu spółki albo jej likwidator, którzy nie zgłaszają wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki podlega grzywnie,

Więcej...

W dniu 17 sierpnia 2015 r. weszły nowe przepisy dotyczące międzynarodowych spraw spadkowych, które wprowadzają zasadę: jeden spadek - jeden sąd – jedno prawo.

Więcej...

Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Jednak przepisy Kodeksu Cywilnego wymieniają przesłanki pozbawienia określonej osoby zdolności do dziedziczenia.

Więcej...

W świetle art. 291 KSH jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu o zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego lub w oświadczeniu wszystkich członków

Więcej...

Kradzież pojazdu dokonana w wyniku zaboru przez złodzieja kluczyków, zwalnia ubezpieczyciela od odpowiedzialności względem okradzionego właściciela pojazdu. Są jednak pewne wyjątki.

Więcej...

W świetle przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarówno pracodawca jak i pracownik mają prawo wezwać policję celem przeprowadzenia profesjonalnego testu na zawartość alkoholu w organizmie.

Więcej...

Przesłanką ogłoszenia upadłości spółki z o.o. jest jej niewypłacalność. Polega ona na tym, że spółka nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Ponadto za niewypłacalną uważa się spółkę z o. o.

Więcej...

W świetle przepisów Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Więcej...

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy pracownik musi w szczególności przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. Naruszenie tych zasad może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę nawet bez wypowiedzenia.

Więcej...

Często spotykamy się z sytuacją, że wierzyciele, którzy usiłowali odzyskać należności od kontrahenta, poprzestają na stwierdzeniu bezskutecznej egzekucji wobec spółki. Tymczasem dług można

Więcej...

Przyczyn, dla których przedsiębiorcy decydują się zlikwidować działalność gospodarczą jest wiele. Najczęstsze z nich to brak rentowności, zbyt duża konkurencja na rynku czy utrata prawa do wykonywania danego zawodu.

Więcej...

Szkoda ubezpieczeniowa powstaje gdy na skutek zdarzenia losowego poszkodowany poniesie stratę majątkową lub zdrowotną. Należy pamiętać, że do naszych obowiązków należy powiadomienie

Więcej...

W dniu 07.11.2014 r. Sejm przyjął ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Dokument został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy

Więcej...

Mobbing w życiu zawodowym charakteryzuje się wrogimi, nieetycznymi zachowaniami, które są powtarzane w sposób systematyczny przez jedną lub większą liczbę osób,

Więcej...

Jeżeli w wypadku samochodowym zostanie poszkodowana osoba, to ona lub jej rodzina może domagać się zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie przyznawane jest w wyniku utraty bliskiej osoby lub za doznaną krzywdę.

Więcej...

Każdy z nas wie, że z ubezpieczenia OC możemy domagać się zwrotu kosztów naprawy samochodu ewentualnie przy naszej winie pokryje ono koszty naprawy samochodu poszkodowanego,

Więcej...

Paragon fiskalny nie jest niezbędny do złożenia reklamacji towaru ale na pewno ułatwia jej złożenie. Informacja na paragonie zawierająca pouczenie, że paragon jest niezbędny do złożenia reklamacji jest niezgodna z prawem

Więcej...

W dniu 01.04.2015 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą przepisy kodeksu cywilnego. Za kilka miesięcy zmiany wejdą w życie. Nowelizacja głównie dotyczy zmian w prawie spadkowym.

Więcej...

Niech tytuł Cię nie zmyli, nie wszystkie składane pisma w Sądzie są wnioskami – w Sądzie zdecydowanie częściej składamy: pozwy apelacje, zażalenia, skargi. Ale jest jeden wniosek,który warto

Więcej...

Orzecznictwo sądów w sprawach o rozwód niejednolicie przyjmuje, że brak zgody na rozwód małżonka niewinnego rozkładowi pożycia może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Więcej...

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie stron?

Czy ze związku małżeńskiego są dzieci?

Więcej...

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy wykluczone jest korzystanie przez pracownika z urlopu wypoczynkowego w okresie objętym zwolnieniem lekarskim. Należy wskazać tutaj art. 165 Kodeksu Pracy,

Więcej...

Orzecznictwo sądów stoi na stanowisku, że dyskomfort psychiczny uczestnika imprezy turystycznej uzasadnia przyznanie mu odszkodowania od biura podróży. Jest to przykład szkody niemajątkowej.

Więcej...